Klook.com
jasa pembuatan repository kampus

Persyaratan Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

 

Syarat Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah:

Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar, kenaikan pangkatnya dapat disesuaikan melalui Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah.  Pegawai Negeri Sipil yang dapat diusulkan sebagai calon peserta ujian kenaikan pangkat penyesuian ijazah, adalah mereka yang telah lulus pendidikan dan memperoleh STTB/Ijazah akan tetapi masih berpangkat lebih rendah dari pangkat yang ditentukan berdasarkan STTB/Ijazah yang diperolehnya.

1. Dasar Hukum

1.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

1.2 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

 

2. Ketentuan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

2.1 Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh STTB/ljazah/Diploma Pegawai Negeri Sipil

yang memperoleh :

a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan

masih berpangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya

menjadi Juru golongan ruang I/c,

b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau setingkat dan

masih berpangkat Juru Tingkat I golongan ruang I/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya

menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a,

c. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih

berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a kebawah, dapat dinaikan pangkatnya menjadi

Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b,

d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur

Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur,

golongan ruang II/c,

e. Ijazah Sarjana (SI), Atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan

ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a,

f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (S2) atau ijazah lain yang setara, dan masih

berpangkat Penata Muda, golongan ruang, III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi

Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b,

g. Ijazah Doktor (S3), dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b kebawah,

dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.

 

2.2 Ijazah sebagaimana dimaksud adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri

dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi dan/atau

telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional

atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang

menyelenggarakan pendidikan.

2.2.1 Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diadakan pada  jangka waktu tertentu dengan mempertimbangan

formasi yang tersedia serta kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.

2.2.2 Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah/ Diploma

dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Akan diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan

ijazah yang diperoleh;

2. Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;

3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir;

4. Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

2.3 Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah berpedoman pada materi ujian penerimaan Calon Pegawai

Negeri Sipil sesuai tingkat ijazah yang diperoleh dan substansi yang berhubungan dengan tugas pokoknya

yang pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh instansi masing-masing.

 

2.4 Persyaratan Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah:

1. Salinan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS, dan atau PNS pangkat terakhir;

2. Salinan Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar pendidikan terakhir yang dilegalisir;

3. Salinan Transrip Nilai yang telah dilegalisir;

4. Salinan Surat Keterangan Ijin Belajar yang ditandatangani oleh Sekretaris Satminkal/Kepala

Pusat/Kepala Biro/Pejabat setingkat Eselon II;

5. Pas foto terbaru;

Leave a Comment