Klook.com
jasa pembuatan repository kampus

Pangkat dan Kenaikan Pangkat PNS

 • A.   PengertianThumbs up

  • Pangkat adalah Kedudukan yang menunjukan tingkat seseoran Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
  • Kenaikan Pangkat adalah Penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negeri;
  • Kenaikan Pangkat Reguler adalah Penghargaan yang diberikan kepada Negawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan;
  • Kenaikan Pangkat Pilihan adalah Kepercayan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.
  "Pangkat dan Kenaikan Pangkat PNS"Pangkat adalah kududukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil Auto

  B.     Dasar hukumWork

  • Dasar hukum Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil adalah :
   Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;
  • Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002.

  C.     Sistem, Susunan Pangkat, Dan Masa Kenaikan PangkatSchool

  Sistem Kenaikan Pangkat dilaksanakan berdasarkan :

  1. Kenaikan Pangkat Sistem Reguler
   Kenaikan Pangkat Reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :
  • Melaksanakan Tugas Belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
  • Pekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.
  • Kenaikan Pangkat Reguler diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya;

  Kenaikan Pangkat Reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sampai dengan :

  • Pengatur Muda, golongan ruang II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar;
  • Pengatur, golongan ruang II/c bagi yang memiliki Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
  • Pengatur Tk.I, golongan ruang II/d bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama;
  • Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b bila memilki Surat Tanda Tamat Belajar Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Kejuruan Tingkat Atas 3 tahun, Sekolah Kejuruan Tingkat Atas 4 tahun, Ijasah DiplomaI, atau ijah Diploma II;
  • Penata, golongan Ruang III/c bagi yag memiliki Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijazah diploma III, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah akademi atau ijazah Bakaloreat;
  • Penata Tk. I, golongan ruang III/d bagi yang memiliki Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV ;
  • Pembina, golonga ruang IV/a bagi yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara;
  • Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b bagi yang memiliki Ijazah Doktor (S3).

    


  Kenaikan Pangkat Reguler dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setingkat lebih tinggi apabila yag bersangkutan :

  • Sekurang-kurangnya telah 4 (Empat) tahun dalam pangkat terakhir
  • Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (Dua) tahun terakhir.
   Pegawai Negeri Sipil yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dari golongan II menjadi golongan III dan golongan III menjadi golongan I, harus telah mengikuti dan lulus ujian dinas yang ditentukan, kecuali bagi kenaikan pangkat yang dibebaskan dari ujian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  2.    Kenaikan Pangkat Pilihan’

  • Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Yang :
   Menduduki Jabatan Fungsional tertentu dapat dinaikan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila :

   • Sekurang-kurangnya telah 2 (Dua) tahun dalam pangkat terakhir;

   • Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan

   • Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 securing-kurangnya bernilai baik dlam 2 (Dua) tahun terakhir

  • Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri sipil yang menduduki Jabatan Struktural  dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
  • Telah 1 (Satu) tahun dalam pangkat terakhir ;
  • Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan structural yang didudukinya;
  • Setiap unsur penilaian prestasi kerja /DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

  Ketentuan sekurang-kurangnya telah 1 (Satu) tahun dalam jabatan structural yang didudukinya sebagaimana dimaksud yaitu :

  • Dihitung sejak yang bersangkutan dilantik dalam jabatan yang definitive;
  • Bersifat komulatif tetapi tidak terputus dalam tingkat jabatan struktural yang sama.

    

  3.    Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau Diploma.

  Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh:

  • Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tk. I (I/c);
  • Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Diploma I atau yang setingkat dan masih Juru Tk. I (I/d) ke bawah, dapat dinaikan pengkatnya menjadi Pengatur Muda (II/a);
  • Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda (II/a) kebawah, dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tk. I (II/b);
  • Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tk. I (II/b) ke bawah dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur (II/c) ;
  • Ijazah Sarjana (S1), atau ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tk. I (II/d) ke bawah dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a);
  • Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah Magister (S2) dan masih berpangkat Penata Muda (III/a) ke bawah dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk. I (III/b);
  • Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tk. I (III/b) ke bawah dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata (III/c).

      Nama dan Susunan

  Pangkat serta Golongan/Ruang Pegawai Negeri sipil
  Susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil dar yang terendah sampai yang tertinggi adalah sebagai berikut :

  Red heartNoSleeping half-moonPangkatStarGolonganRed roseRuang
  1Juru MudaIa
  2Juru Muda Tkt.IIb
  3JuruIc
  4Juru Tkt.IId
  5Pengatur MudaIIa
  6Pengatur Muda Tkt.IIIb
  7PengaturIIc
  8Pengatur Tkt.IIId
  9Penata MudaIIIa
  10Penata Muda Tkt.IIIIb
  11PenataIIIc
  12Penata Tkt.IIIId
  13PembinaIVa
  14Pembina Tkt.IIVb
  15Pembina Utama MudaIVc
  16Pembina Utama MadyaIVd
  17Pembina UtamaIVe

  Masa Kenaikan Pangkat
  Masa Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan tanggal 01 April dan 01 Oktober setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian.
  Masa Kerja untuk kenaikan pangkat pertama Pegawai Negeri Sipil dihitung sejak tanggal pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.


  D.    Kenaikan Pangkat PengabdianSchool bus
  Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau akan diberhentikan  dengan hormat dengan hak pensiun, dapat diberikan Kenaikan Pangkat  Pengabdian setingkat lebih tinggi apabila memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama :

  1. Sekurang-Kurangnya 30 (Tiga Puluh ) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir;
  2. Sekurang-Kurangnya 20 (Dua Puluh ) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
  3. Sekurang-Kurangnya 10 (Tiga Puluh ) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 (Dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  4. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  5. Tidak Pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam I (satu) tahun terakhir.

  E.     Kelengkapan Berkas Kenaikan PangkatFreezing
  Kelengkapan berkas Pengajuan Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil , yaitu :

  Kenaikan pangkat tenaga fungsional

  1. Surat pengantar dari pimpinan unit organisasi
  2. Daftar penetapan angka kredit asli
  3. FC Surat keputusan kenaikan pangkat terakhir
  4. FC Surat keputusan pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional (bagi PNS Tenaga Fungsional yg diusulkan kenaikan pangkat pertama kalinya
  5. FC Kartu Pegawai (karpeg)
  6. FC ijazah terakhir dan transkrip nilai (bagi PNS yang telah menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi dari pendidikan sebelumnya)
  7. FC surat izin belajar dan surat keputusan tugas belajar (jika point 6 terlampir)
  8. FC sertifikat tamat kelulusan tugas pelatihan yang sesuai dengan kompetensi jabatan tugas yang dimiliki (jika penetapan angka kredit terdapat point pada unsur utama)
  9. FC DP3 2 tahun terakhir
  10. FC tanda terima LP2P 2 tahun terakhir (khusus gol III keatas)
  11. FC Surat keputusan penempatan

  Kenaikan pangkat reguler Persyaratan :

  1. Fotcopy SK Calon Pegawai (CAPEG).
  2. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir.
  3. Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG).
  4. Fotocopy Surat Pernyataan Jabatan/Trio Jabatan bagi pejabat struktural.
  5. Fotocopy SK Pelimpahan.
  6. DP-3 Dua Tahun terakhir setiap unsur rata-rata bernilai baik.
  7. Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP).
  8. Daftar Riwayat Hidup (DRH).
  9. Ijazah terakhir + Dilegalisir. \
  10. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD).
  11. Diusulkan oleh Kepala Unit Kerja.

  Catatan : 
  Bagi PNS yangmenduduki Jabatan Struktural melampirkan :

  • SK Jabatan
  • Surat Pernyataan Pelantikan (SPP)
  • Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ)
  • Bagi Tenaga Fungsional melampirkan PAK Lama dan PAK Baru Asli

  …..T E R I M A    K A S I H…..

Leave a Comment